RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Naging napakahirap ang pandemyang ito sa ating mga komunidad. Ginawa ng LA County na magagamit ang mga karagdagang mapagkukunan habang nilalabanan natin nang sama-sama ang COVID-19. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng: 🥖 Libreng pagkain 🏥 Libreng pagsusuri sa COVID-19 💉 Mga libreng bakuna laban sa trangkaso Alamin pa ang tungkol sa mga magagamit na serbisyo: COVIDhelpla.org

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Download the asset and copy text to post to Instagram!

Post To Instagram