RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Bumababa na ang bilang ng COVID-19, patuloy nating protektahan ang ating mga nakatatanda at ating mga komunidad. Sama-sama nating gawin ang ating bahagi, tandaan: ➡️Magpasuri kung ikaw ay may anumang sintomas ➡️Magsuot ng masakara ➡️Panatilihin ang panlipunang distansya Matuto pa. May libreng pagsuri. Tawagan ang 211 o bisitahin ang covid19.lacounty.gov

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Download the asset and copy text to post to Instagram!

Post To Instagram