RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Labis na nakababahala ang pagiging positibo sa pagsusuri para sa #COVID19. May magagamit na mga mapagkukunan ang LA County upang tulungan ka at ang iyong mga mahal sa buhay na manatiling ligtas. ➡️ Ihiwalay kaagad ang iyong sarili ➡️ Kung wala kang lugar upang ihiwalay ang iyong sarili at mag-quarantine na malayo mula sa iyong kapamilya, tumawag sa 1-833-540-0473 para sa pansamantalang pabahay ➡️ Tumawag sa 911 kung mayroon kang mga palatandaan ng emergency. Kabilang dito ang nahihirapan sa paghinga, paninikip o pananakit ng dibdib, nangangasul na mga labi, pagkalito, mahirap gisingin. Kailangan ng higit pang tulong? Bisitahin ang covid19.lacounty.gov o tumawag sa 211

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Download the asset and copy text to post to Instagram!

Post To Instagram