RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Pinanatili ng mahahalagang manggagawa na gumagana ang ating mga komunidad. Ipagpatuloy nating gawin ang ating tungkulin upang mapanatiling ligtas ang ating mga komunidad. Nag-aalok ang LA County ng mga libreng mapagkukunan upang suportahan ang mga pamilya at mahahalagang manggagawa. Alamin ang higit pa tungkol sa aming mga mapagkukunan dito: covidhelpla.org

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Download the asset and copy text to post to Instagram!

Post To Instagram