RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Hindi naging madali para sa sinuman sa atin ang #COVID19. Magkakasama tayong lahat dito. Nag-aalok ngayon ang LA County ng libreng pagsusuri sa #COVID19. Maaari kang pumunta nang naglalakad o gumamit ng sasakyan. Bisitahin ang covid19.lacounty.gov o tumawag sa 211

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet