RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Հանգստի, արձակուրդների և բազմաթիվ ձեռնարկությունների վերաբացմանը զուգահեռ` պատվաստանյութերը գործարկելուց հետո դեռևս կարևոր է թեստավորում անցնել: Զանգահարեք 211 կամ այցելեք covidhelpla.org ձեր մոտակայքում անվճար թեստավորման կենտրոն գտնելու համար։

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet