RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Լոս Անջելեսի Քաունթին ունի հասանելի միջոցներ Ձեզ և Ձեր սիրելիների անվտանգության պահպանմանը օգնելու համար: ➡️ Անմիջապես մեկուսացրե՛ք Ձեզ: ➡️ զանգահարեք 1-833-540-0473 հեռախոսահամարով, ժամանակավոր կացարան ստանալու համար: ➡️ Զանգահարե՛ք 911 եթե ունեք որևէ արտակար

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet